Čl. 2 Ústavy SR: Občania sú tí, od ktorých pochádza štátna moc 
PETÍCIA  
 
za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov  
v poľnohospodársko-urbannej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch,
 v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku
podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  
 
 Po klimatickej konferencii v Paríži v decembri 2015 a po extrémne horúcom lete a vysušovaní Slovenska by malo byť kompetentným jasné, ako každý strom práve v poľnohospodársko-urbannej krajine prispieva k ozdravovaniu klímy. Očakávame konkrétne kroky kompetentných ku ochrane verejnej zelene.
My, dolupodpísaní občania SR 
 
žiadame vládu SR 
 
1. Vydať okamžité moratórium na plošný a líniový výrub stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine do doby, kým nebude schválený a aplikovaný do praxe Národný generel ochrany verejnej zelene na ozdravenie klímy Slovenskej republiky. 
 
2. Pripraviť Národný generel ochrany verejnej zelene s participáciou zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku. 
 
3. Vypracovať Národný program obnovy poškodenej krajiny a ozdravovania klímy za účasti zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku. 
 
4. Vyvodiť konkrétnu politickú a trestnú zodpovednosť za doterajšiu nekompetentnú starostlivosť o verejnú zeleň, za devastáciu životného prostredia Slovenska, ktorá ohrozuje kvalitu environmentálneho, zdravotného, sociálneho i ekonomického prostredia v prebiehajúcej klimatickej zmene na Slovensku, a to na všetkých stupňoch riadenia štátu. 
 
5. Zabezpečiť prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových výrubov v SR za posledné 4 roky a vyvodiť trestnú zodpovednosť za neoprávnené výruby. 
 
6. Zabezpečiť prešetrenie všetkých kúpno-predajných a iných zmlúv, vzťahujúcich sa  
k týmto výrubom a vyvodenie prípadnej trestnej zodpovednosti.